Home

Direktavkastningskrav fastigheter 2021

Direktavkastningskrav för respektive värderingsobjekt upattas utifrån de avkastningskrav som kan härledas ur transaktioner av likvärdiga fastigheter kompletterat med marknadsmässiga parametrar, statistik och erfarenhet Direktavkastningskrav, % 1) Bedömning av vilket krav på direktavkastning en investerare har för att investera på en marknad, vilket speglar risk och förväntningar om framtida värde Energiprestanda totalt, kWh/kvm 1) Total energi per kvadratmeter som innefattar energislagen värme, kyla och fastighetsel. Hyresvärde, mkr 1 De genomsnittliga direktavkastningskraven för kontors- och handelsfastigheter har sjunkit sedan i höstas och ligger nu på strax över 5,25 procentsnivån. Börsens prissättning av fastigheter indikerar ett fortsatt tryck nedåt under kommande månader De två angreppssätten direktavkastning och direktavkastningskrav kan användas gemensamt som hjälpmedel för att analysera om en investering anses vara bra nog eller ej. Genom att bestämma direktavkastningskravet samt driftnetto går det vid fastighetsinvesteringar att räkna ut vilket pris som bör betalas Direktavkastning är ett mått på avkastning på en investering vilket används som begrepp för bland annat driftnettot på en fastighet jämfört med fastighetens förvärvspris eller utdelningens storlek i förhållande till kursen på en aktie

Vid köpetillfället var det totala utgående hyresvärdet 141,3 miljoner kronor, och endast omflyttningsvakanser i bostadsdelen. Hyresvärdet för bostäderna uppgick till cirka 925 kr/kvm. Savills bedömer direktavkastningskravet till cirka 5,1 procent högre avkastningskrav kan föranleda att Koncernen skriver ned det verkliga värdet på sina fastigheter. Således finns det en medelstor risk att Koncernen kan komma att behöva skriva ned det faktiska värdet på dess fastigheter, vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på NP3 Fastigheters resultat och Bolaget

Börs. Vad är innebörden av driftnetto och direktavkastning? Publicerad: 19 april 2011, 22:00 Det talas idag mycket om vikten av transparens och enhetliga begrepp. Vi lever i ett paradigm där finansiell analys och olika former av värderingsmodeller, mer eller mindre finansiellt orienterade, är mycket viktiga ingredienser i verktygslådan Om fastigheten hade ett taxeringsvärde som var lägre än 1 073 200 kronor inkomståret 2019 betalade du 0,75 procent av taxeringsvärdet i fastighetsavgift vid deklarationen 2020. Samma sak gäller för fastigheter med ett taxeringsvärde under 1 113 200 kronor (inkomståret 2020, deklarationen 2021) - För första gången någonsin är direktavkastningskravet på kontorsfastigheter i centrala Stockholm nära tre procent och även kvadratmeterpriserna är rekordhöga som en följd av stigande hyror under många år, säger Mikael Söderlundh, analyschef och partner på Pangea Property Partners

Fastighetsvärdering - ortsprismodell & avkastningsmodell

Beståndet utgörs av fyra fastigheter och omfattar 80 lägenheter samt en mindre mängd lokaler. Totala antalet kvadratmeter uppgår till 6.650 kvadratmeter. De kommersiella hyresgästerna utgörs främst av Folktandvården, en veterinärklinik och ett gym. Direktavkastningen uppgår till 4,25% förvärvade en portfölj om elva fastigheter och totalt 295 000 kvadratmeter från duon Bockasjö/Alecta till ett pris om 3,8 mdkr och en bedömd direktavkastning strax under 4,5 procent. Inledningen av 2019 har således varit stark med en trans-aktionsvolym om cirka 40 mdkr under årets första kvartal

Allokeringschefen: Ingen recession - här ska du investera 2020. Undvik amerikanska aktier men investera på Tokyo-börsen och i högavkastande obligationer. Det rådet inför 2020 ger kapitalförvaltarjätten Invescos allokeringschef Paul Jackson. För kommande decennium är det aktier, fastigheter och infrastruktur som väntas ge bäst avkastning Om du bestämt dig för att investera i exempelvis en kontorsfastighet för att du ser potential att höja hyran behöver du vara medveten om hur det fungerar med uppsägning för omförhandling och vilka rättigheter hyresgästen har, samt vilka skyldigheter du som hyresvärd har 2020. Rikshem AB (publ) Års- och Hållbarhetsredovisning 2020. Fastighetslista Rikshem 20201231. Kapitalmarknadspresentation 20210205. Rikshem AB (publ) Bokslutskommuniké 2020. Rikshem AB (Publ) Delårsrapport jan-sep 2020. Kapitalmarknadspresentation 20200825. Rikshem AB (publ) Halvårsrapport jan-juni 2020 Det sammanlagda marknadsvärdet av Heba-koncernens fastigheter inklusive pågående projekt uppgår till 12,1 miljarder kronor (vid årsskiftet 2020). Definition marknadsvärde. Med marknadsvärde avser vi värdet vid värdetidpunkten till vilket köpare och säljare är beredda att genomföra en transaktion verkligt värde fastigheter, känslighet. För att mildra negativa effekter av förändringar i direktavkastningskrav, är fastighetsbeståndet diversifierat över länder. värdeförändring procent vid höjning av direktavkastningskrav, 2020-12-31, procentenheter. kontakt legalt

Det leder till att stora mängder kapital letar efter alternativa investeringsslag och eftersom fastigheter erbjuder en möjlighet till diversifiering i form av olika segment och en förhållandevis god riskjusterad avkastning, tror vi att den svenska fastighetsmarknaden kommer att fortsätta vara ett attraktivt investeringsalternativ Under 2020 har vi i samarbete med Eon gått över till grön fjärrvärme i alla våra fastigheter. nyckeltal avseende direktavkastningskrav per fastighet i förhållande till normaliserade driftnetton samt noterade prisnivåer per kvadratmeter bostads­ oc direktavkastningskravet i dessa transaktioner oftast legat mellan 5 och 6 procent, med en dragning nedåt 5 procent under första halvåret 2019. Som en jämförels Newsecs rapporter ger dig en unik möjlighet att följa utvecklingen på den svenska och den Nordiska fastighetsmarknaden. Vi erbjuder flera marknadsrapporter för olika segment, liksom vår transaktionslista som i tabellform redovisar genomförda transaktioner under det senaste kvartalet

Myndigheten ska den 11 maj, 14 september respektive 16 november 2020 betala in en fjärdedel av avkastningskravet. Den fjärde inbetalningen ska utgöra skillnaden mellan det belopp som motsvarar avkastningskravet för året och gjorda inbetalningar, och ska betalas senast när årsredovisningen för 2020 lämnas till regeringen En förklaring till att direktavkastningskravet i nuläge är lågt (sett ur ett historiskt perspektiv), är att den riskfria räntan också är det. Skillnaden mellan investerarnas.

Fastighetsavgift 2020 Hyreshus. 0,3 procent av byggnadens taxeringsvärde, eller 1.337 kr per bostadslägenhet. Detta är alltså siffror och fakta inför deklarationen 2020 ( då deklareras inkomståret 2019). Du kan läsa mer om Fastighetsavgiften 2020 på Skatteverket hemsida. Fastighetsavgift Bostadsrät FASTIGHETER Branschavtal nr 11 Giltighetstid: 2017-04-01-2020-03-31 2017-2020 Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av det sannolika marknadsvärdet för fastigheter i värdeområdet, två år före taxeringsåret. Vid småhustaxeringen 2021 är det försäljningar under åren 2017-2019 som har avgjort om taxeringsvärdena gått upp eller ner sedan förra taxeringen Maxavgiften för inkomstår 2020 är i krontal 8 349 kr. För halv avgift är maxavgiften 4 174 kr. Ägare av småhus på ofri grund betalar alltid högst en halv avgift. Värdeår 2011 och tidigare. För nybyggda småhus med värdeår 2011 och tidigare betalas ingen fastighetsavgift de första fem åren och därefter halv fastighetsavgift i fem år

Definitioner Humlegården Fastighete

Fastighetspriser och lagfarter, 4:e kvartalet 2020. 2021-01-22. Enligt SCB:s fastighetsprisindex för permanenta småhus på riksnivå, så steg priserna med 6 procent under helåret 2020, jämfört med helåret 2019. Vid en motsvarande jämförelse för fritidshus, så steg priserna med nästan 10 procent. Alla statistiknyheter för denna statisti Fastighetsaktier är aktier i bolag som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Generellt sett så ses fastighetsbolag som relativt stabila med sina starka kassaflöden genom återkommande intäkter. Hyror från hyresgäster betalas varje månad och intäkterna blir således mycket förutsägbara Årsrapport 2020 för svenska transaktionsmarknaden . Trots pandemiutbrottet har den kommersiella fastighetsmarknaden blomstrat under 2020 Information och inspiration om fastighetsbranschen och offentliga fastigheter. Superår för uppstickaren. Möt Samfastigheter. Superår för uppstickaren. Vi är briljanta när det går bra, men vi är ännu vassare i motgångar. Visa artikel. Möt Samfastigheter Konsten att kombinera kvalitet och stora tillväxtplaner 22. November 2020.

Räkna med ännu lägre direktavkastningskrav

Det är inte ovanligt att våra uppdragsgivare har anlitat någon annan webbyrå i Stockholm innan de kommer till oss - men vår ambition är att vara sista anhalt för hemsidor byggda i WordPress. Vi har blivit utsedda till Gasell av Dagens Industri (2019 & 2020) och Superföretag av Bisnode (2020) Periodens resultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare 383,8 873,4 3 140,8 Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0. 1) Tilläggsdebitering avseende service- och övriga intäkter uppgick till 43 mkr (39) för perioden jan-jun 2020 och motsvarar 6 procent (6) av totala hyresintäkter

Bästa fastighetsaktien 2020 Här listar vi de fastighetsbolag Sverige som gått bäst de senaste 12 månaderna. Tänk bara på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida vinst RISE har under 2020 utvecklat och testat en samarbetsprocess med det nya gränslan-det som växer fram mellan mobilitet och fastigheter. Processen baseras på design thin-king-principerna och ska kunna användas för olika sorter av branschöverskridande sam

Stenhus Fastigheter arbetar även aktivt med befintliga och potentiella byggrätter inom det nuvarande beståndet. Totalt äger Stenhus Fastigheter, per 31 december 2020, 14 fastigheter med ett sammanlagt värde om 1 634 miljoner kronor Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 103 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Värdering av kommersiella fastigheter slentrianmässigt samt att osäkerheten i direktavkastningskrav på en illikvid marknad är av överordnad betydelse. Vidare undersöker vi ifall det finns systematiska avvikelser i. FastighetsMässan som under 2021 skulle ha arrangerats i Stockholm den 10-11 mars 2021 skjuts fram till den 24 - 25 november 2021. Orsaken är de mötesrestriktioner som tills vidare gäller samt den stora osäkerhet som råder till följd av pandemin. Läs hela pressmeddelandet här Aluflex bygger under 2020 en ny fastighet för att kunna erbjuda en utökad service och lagerföring av våra produkter mot den skandinaviska automationsmarknaden. Den nya lokalen på 4000 kvm produktion och 1000 kvm kontor kommer att innebära en modern produktionssite där vi kommer att kunna erbjuda en utökad service, montagemöjligheter och utökat lager till våra kunder

Direktavkastning - Wikipedi

 1. genomföras under 2019-2020 för att bidra till regionens vision och mål. Det tvååriga perspektivet möjliggör en mer långsiktig planering av verksamheten. Uppföljning av verksamhetsplanen sker regelbundet på enhets-, avdelnings- och ledningsnivå. Locum rapporterar löpande framdriften i verksamheten samt ekonomisk
 2. Oktober-december 2020 (2019) Substansvärde per aktie, SEK 1,30 (1,22) Rörelseintäkt, samt för 2020 av försäljningen av fastigheten Kungälv Rotorn 5. Slottsviken fortsätter alltjämt att investera i standardhöjande underhåll vilket påverkar det redovisade resultatet
 3. Under 2020 genomför vi en försäljning av 577 lägenheter i Viptorp, Skogsängen och Torshälla. I september godkändes försäljningen av kommunfullmäktige och de nya ägarna tog över fastigheterna den 2 november 2020. De nya ägarna tar över hyresavtalen som fortsätter att gälla precis som tidigare
 4. Totala fastighetskostnader och övriga kostnader för 2020 uppgick till ­204 Mkr (­196 Mkr) vilket är en ökning om 8 Mkr (+4,1%) jämfört med 2019. Av de totala kostnaderna uppgick fastighets­ kostnader till ­166 Mkr (­164 Mkr) samt kostnader relaterade till service och övrig verksamhet till ­38 Mkr (­32 Mkr)
 5. De externa värderingarna av de utvalda fastigheterna uppgick till 51 790 Mkr, inom ett osäkerhetsintervall på fastighetsnivå om +/- 5-10%, beroende på respektive fastighets kategori och läge. Castellums värdering av samma fastigheter uppgick till 52 713 Mkr, d v s en nettoavvikelse om 923 Mkr motsvarande 1,8%
 6. 2020-01-08. Lena Franzén Lindfors, digitaliseringschef på Rikshem. Rikshem har tecknat avtal med Telia om ett helhetsgrepp för digitalisering av sina fastigheter. Avtalet som är på tolv år omfattar såväl öppet nät för Rikshems hyresgäster som fastighets-it och IoT-plattform

Ser möjligheter även på mindre orter Fastighetsvärlde

 1. FASTIGHETER Tjänstemannaavtal Giltighetstid: 2017-06-01-2020-05-31 2017-2020 (Tnr 10,12,13,14,16) ÖVRIGA AVTAL MELLAN PARTERNA Huvudavtalet Alliansen (SFO)-LO/PTK 1982-04-06 §§ 8-13 (vissa bestämmelser rörande arbetskonflikt) Utvecklingsavtal inkl avtal om förslagsverksamhet 1982 resp.198
 2. Fastighet. Detaljerad fastighetsinformation I Datscha Fastighet söker du enkelt efter en viss fastighet via beteckning, adress eller karta. Du kan även söka efter en viss typ av fastighet. Informationen omfattar bland annat storlek, typ av fastighet, adress och taxeringsinformation
 3. Afa Fastigheter framtidssäkrar helt enkelt verksamheten. Nya mål Den utökade koldioxidrapporteringen som vi lade grunden till 2020 ledde till behov av nya målsättningar. Våra transporter av avfall - i driften och vid byggen, ska var fossilfria senast 2025

Definitionen av driftnetto och direktavkastning

avtal för att förvärva fastigheter i Rosendal för multi - hallen samt en aktivitetspark har träffats under 2020. En av bolagets rekreationsanläggningar, Ulva kvarn, ska utvecklas med ett välbehövligt besöks- center och café. Programarbetet är i slutfasen och invigning är planerad till 2023. Underhåll och hållbarhe Kommande events Fastighet. Trollhättan. 19 maj 2021 17:00 - 20:00. Mer info Rättvik. 19 maj 2021 17:00 - 20:00. Mer info Arvika. 20 maj 2021 17:00 - 20:00. Mer info Västervik. 25 maj 2021 17:00 - 20:00. Mer info Stockholm City. 26 maj.

Fastighetsavgift och fastighetsskatt Skatteverke

 1. Emerging Trends in Real Estate®: Europe 2020. Hållbarhet blir allt viktigare för Europas fastighetsbransch. 905. deltagare från över 22 europeiska länder. 62%. är oroliga för tillgången på kapital. 34%. förväntar sig en lägre avkastning 2020. 67%
 2. Ett opportunistiskt fastighetsbolag med verksamhet i hela Sverige. I vår strategi ingår att upptäcka och utforska värden som andra inte ser. Vårt bestånd består av såväl lager-, logistik- och kontorslokaler som handelsfastigheter, i dag till ett värde av cirka 24,8 miljarder kronor
 3. Mofab förvaltar och utvecklar fastigheter som är belägna centralt i Umeå och Stockholm samt på Lidingö. Sedan mitten av 1990-talet ingår också en fastighet i centrala Bangkok, Thailand. Ungefär 60 % av fastigheterna utgörs av bostadslägenheter och resterande del av lokaler såsom kontor, butiker, restauranger, lager, garage etc
 4. 2020-11-02 Tillträde av fastigheter i Alingsås för 460 mnkr. 2020-11-16 Mikael Rånes utses till tillförordnad VD. 2020-12-08 Erhåller kontroll av 97,5 procent av aktierna i SSM Holding AB. 2020-12-16 Förvärv av fastigheter i centrala Eskilstuna för 275 mnkr. Januari-december 2020. Hyresintäkterna uppgick till 502 mnkr (398)
 5. The property portfolio in Annehem Fastigheter consists of 22 investment properties with a value of SEK 3,318 million and a lettable area of 184 thousand sqm. The company is listed on Nasdaq Stockholm since December 2020 with the ticker ANNE B. For more information, please visit our website www.annehem.se

Pangea: Rekordhett 2020 väntas Fastighetsvärlde

Bygg- & Fastighet VitecDagarna 2020-21 VitecDagarna 2020-21. Välkommen att delta på vårt årliga kundevent VitecDagarna! Det blir två dagar fyllda med en rik blandning av inspirationsföreläsningar, engagerande seminariepass, nyheter i våra produkter,. Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom glöm mig Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 229 kr och snabb leverans. | Adlibri

Räknexempel på en hyresfastighet - RikaTillsamman

Våra projekt. Hemsö utvecklar kontinuerligt lokaler och fastigheter för samhällsservice med hållbarhet i fokus. Projektutveckling som är ett av våra satsningsområden sker både i egen regi och i samverkan med partnerföretag Coeli Fastighet I AB Coeli Fastighet I AB (publ) Investerarbrev - juni 2020 *Siffrorna avser Bolagets underliggande fastighetsbolag per 2019-12-31 utan hänsyn till koncerninterna justeringar och är därför ej exakt överensstämmande med moderbolagets redovisade värden. **Gällande fastigheten Runö 7:132 baseras det på bedömning för 201 När 2020 är till ända kan Specialfastigheter summera ännu ett år med ökade hyresintäkter, ett förvaltningsresultat som förbättrades med 7 procent och en justerad avkastning på eget kapital på 10 procent. Förvaltningsresultatet uppgick till 1 541 Mkr, en förbättring med 7,1 procent jämfört med föregående år. Det samlade värdet av fastigheterna steg under året med [ Fastigheter 2020, Natur 2020, Resor. Griftegården i Augerum. Galleri 2020/09/18 Micke Olsson. Inläggsnavigering. 1 2 3 Nästa. Fastigheten på Kronsätersvägen 16 i Marma, Älvkarleby har bytt ägare. Ny ägare är Else Emelia..

Risk- och känslighetsanalys - Wallensta

• I april avtalade K2A om förvärv av fastigheten Enköping Bredsand 1:353 för 68 Mkr. På fastigheten uppförs 34 ny- producerade hyresbostäder med en uthyrbar yta om 2 300 kvm och ett hyresvärde om 3,7 Mkr på årsbasis. K2A tillträdde fastigheten efter färdigställandet den 1 oktober 2020 • Annehem Fastigheter AB (Annehem Fastigheter) bildades den 1 januari 2020 som en separat fastighetskoncern inom Peab. Annehem Fastigheter delades ut till Peabs aktieägare och börsnoterades den 11 december 2020 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 151,5 Mkr (96,5) • Driftsnettot uppgick till 121,8 Mkr (60,2) Vellinge kommuns budget 2020 Vellinge.se Så får kommunen intäkter Så här planeras 100 kr i skatt till kommunen att användas under 2020 Vård & omsorg 24,96 kr Pedagogisk verksamhet 53,53 kr Fritid & kultur 5,27 kr Infrastruktur, skydd m.m. 6,47 kr Gemensam verksamhet 4,23 kr Politisk verksamhet 1,49 kr Särskilt riktade insatser 0,84 k Publicerad: 2020-09-08 (Cision) Brinova Fastigheter: Brinova utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av B-aktier. Publicerad: 2020-09-08 (Cision) Brinova Fastigheter: Brinova förvärvar bostads- och samhällsfastigheter i Bara centrum. Publicerad: 2020-09-08 (Cision

Marknadsmässiga avkastningskrav - Fastighetsnyt

Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 2 Årsredovisning för Bosjö Fastigheter AB (publ) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Bosjö Fastigheter AB (publ) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31. Information om verksamhete Bosjö Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2016 indirekt äger fastigheten Vindtyget 1 utanför Borås. Fastigheten omfattar ca 94 000 kvadratmeter uthyrbar area och består av Ellos huvudkontor och nordiska centrallager Qvedro fastigheter, Karlstads kommun. 104 likes. Hyresrätte 09/04/21 NP3 Fastigheter publicerar årsredovisningen för 2020 NP3 Fastigheters årsredovisning för 2020 finns från och med i dag publicerad på bolagets hemsida www.np3fastigheter.se Den tryckta årsredovisningen distribueras under vecka 16 till aktieägare och övriga intressenter som anmält att de önskar detta samt till dem som kontaktar bolaget via info@np3fastigheter.se Fastighet DIREKTAVKASTNINGSKRAV, VÄRDERING Fastigheter i löpande och aktiv förvaltning. FÖRÄDLINGSFASTIGHETER Fastigheter med pågående eller planerade om- eller tillbygg-nadsprojekt som innebär en högre standard eller ändrad Namnet på nyckeltalet NAV ändrades till NRV under 2020

Industri- och logistikfastigheter väntas ha bäst utveckling 2020 enligt fastighetsinvesterarna i Cushman & Wakefields svenska Investor Survey index. Cushman & Wakefields halvårsvisa undersökning bland investerare Property Investor Confidence Index visar på fortsatt sjunkande direktavkastningskrav för kontor och en optimism avseende den egna portföljens kommande värdeutveckling under 2020 Värdeökningen motsvarar ca 5 procent. Den totala värdeuppgången förklaras av höjda bostadshyror för 2020, förändrade direktavkastningskrav samt färdigställd nyproduktion och genomförda ombyggnader. Marknadsvärdet per kvadratmeter ökade 5,6 procentenheter under 2019 i form av det vägda direktavkastningskravet, är 0,3 procent­ enheter lägre än vid värderingen i föregående kvartal, vilket förklarar drygt hälften av värdeökningen Vid värderingen har marknadens direktavkastningskrav utifrån geografiskt läge varit basen för beräkning av såväl restvärde som nuvärdesberäkningen. Fastigheternas bedömda marknadsvärde uppgick per 2020-12-31 till 8 195 mkr (7 940 mkr)

 • Skolreformer i Sverige.
 • Ellen DeGeneres Parents.
 • Ringens brödraskap e bok.
 • Warrior Gladiators.
 • Johnson Brothers Old Britain Castles Christmas.
 • Kindermädchen finden.
 • Hakuouki temporadas.
 • Vad är en alv.
 • Magistrate meaning.
 • Pacific Time us and Canada.
 • Lam elisa test.
 • Vasa stad.
 • PRIM антишум.
 • Ben Affleck Batman.
 • Sentio november 2019.
 • Tony Kanal.
 • Plocka åkerbär.
 • Varmförrådsdörr 9x19.
 • TUI biljetter.
 • Naturen som hälsofrämjande arena.
 • CallApp.
 • Magistrate meaning.
 • Post Malone first song.
 • Most reliable Ford truck engine.
 • STIHL BR 600.
 • Turistbyrå Skövde.
 • WFRP 4th Edition GM Screen.
 • Ont i knät efter suttit.
 • Oviraptor ARK.
 • Division 3 Stockholm.
 • Oskarshamns sjukhus parkering.
 • Johnson Bros England Old Britain Castles Purple.
 • Blippa tunnelbana London.
 • Seanser Stockholm.
 • Aurora namn.
 • Ford GT 1966 kaufen.
 • How to connect MIDI keyboard to Mac.
 • Stora pupiller barn orsak.
 • Diablo inTune i1000 Silverado.
 • Mobilexpressen Örebro.
 • Amning gapa större.